کاش...

کاش می دانستی که چه اندازه دلم بهانه گریستن دارد،

کاش می دانستی تنهایی چیست،

کاش می توانستم با تو، با خود تو سخنی بگویم،

کاش می فهمیدی دوست داشتن را که در سکوت خویش پنهان کرده ام،

کاش درک می کردی، ارزش خویش را، برای من،

کاش می توانستم بگویم که چه اندازه عشق و نفرت به هم نزدیک اند،

کاش می توانستی عشق را به جای نفرت بنشانی،

کاش می شد...

کاش می شد که با تو بگویم که دنیا با این بزرگی،

در مقابل دلهای به هم پیوسته تا چه اندازه کوچک است،

کاش پیوند دلها را نمی گسستی...


همیشه منتظرم...

تا آن زمان که تو خود به ارزش دوستی پی ببری،

کاش تا آن زمان من باشم....

/ 1 نظر / 11 بازدید
ریما

خیلی زیبا نوشته ای به من هم سر بزن لطفا نظر بده چکار کنم